نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان > معرفی مدیران گروه های آموزشی
۳۳۵ بازدید
ردیف  

گروه آموزشی

 

رشته های مرتبط

نام و نام خانوادگی

مدیر گروه

و رشته تحصیلی

۱ گروه برق و الکترونیک کاردانی الکترونیک صنعتی

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

کاردانی برق توزیع

مهندسی فناوری برق- توزیع

مهندسی فناوری برق- انتقال

مهندسی فناری کنترل- ابزاردقیق

منصوره یزدانی

 

۲ کامپیوتر و فناوری اطلاعات کاردانی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتری

کاردانی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

ساراسادات جمالی

 

۳ مددکاری اجتماعی کاردانی مددکاری اجتماعی- خانواده

کارشناسی مددکاری اجتماعی- خانواده

مژده رئیسی

 

بالا