نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان > معرفی رشته های مرکز و سرفصل مصوب
۶۱۸ بازدید

کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده

دانلود سرفصل

کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری

دانلود سرفصل

کاردانی فنی عمران شبکه و تصفیه خانه آب

دانلود سرفصل

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-اورژانس اجتماعی

دانلود سرفصل

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

دانلود سرفصل

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری کودک

دانلود سرفصل

کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودک با نیازهای ویژه

دانلود سرفصل

*****************************************************************************************************************

مهندسی فناوری فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

دانلود سرفصل

مهندسی فناوری فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب

دانلود سرفصل

مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق

دانلود سرفصل

مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق

دانلود سرفصل

مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق

دانلود سرفصل

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کارهای اینترنتی

دانلود سرفصل

کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- خانواده

دانلود سرفصل

کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- اورژانس اجتماعی

دانلود سرفصل

بالا