نسخه آزمایشی
۱۷۲ بازدید

تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

درخواست میهمان ۱۴۰۰/۰۴/۲۲لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
انتخاب واحد ۱۴۰۰/۰۴/۲۲لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
شروع کلاس‌ها ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش ۱۴۰۰/۰۴/۲۶لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
ثبت و ویرایش غیبت ۱۶/۳ کلاسی توسط مرکز آموزش ۱۴۰۰/۰۵/۳۰لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۰/۰۶/۰۵
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان ۱۴۰۰/۰۶/۰۱لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
امتحانات ۱۴۰۰/۰۶/۰۶لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۱۲
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه ۱۴۰۰/۰۶/۰۶لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
درخواست تجدید نظر نمرات ۱۴۰۰/۰۶/۱۸لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
رسیدگی به تجدید نظر نمرات ۱۴۰۰/۰۶/۲۱لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه ۱۴۰۰/۰۶/۰۶لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

 

بالا