نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان > آئین نامه های آموزشی و نظام وظیفه
۲۶۲ بازدید

آخرین آیین نامه آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی (قابل اجرا از پاییز ۱۳۹۹)

آئین نامه و مقررات آموزشی پاییز ۱۳۹۹

***************************************************************************

آخرین آیین نامه نظام وظیفه

آئین نامه نظام وظیفه

بالا