کارشناسی مدیرت خانواده غیر حضوری

برای پرداخت شهریه از فایل پیوست شناسه پرداخت خود را جستجو نموده و بر اساس مبلغ 15% پرداختی  (15/(85*مبلغ شهریه پرداخت شده)) مبلغ 85% سهم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی را بر اساس شناسه پرداخت نزد بانک ملت شعبه وصال شیرازی به حساب شماره 50769028/74 حداکثر تا تاریخ 20اسفند ماه پرداخت نموده و فیش آن را در زمان برگزاری آزمون پایان نیمسال تحویل نمایند. دانشجویانی که بعد از این تاریخ فیش خود را واریز نموده باشند نمی توانند در آزمون شرکت نمایند.

دریافت فایل

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی