رشته های اجرا شده مرکز

 

 

رشته های اجرا شده ترمی  مرکز

کاردانی

کارشناسی

1- نرم افزار كامپيوتر  

2-نرم افزار سيستم      

3-سخت افزار كامپيوتر      

4-فناوري اطلاعات وارتباطات 

5-الكترونيك آنالوگ    

6-عمران - امور پيمانها       

7-شهرسازي                    

8-امور اداري   

9-الكترونيك عمومي           

10- صنايع شيميايي            

11-معدن - اكتشاف       

12-كامپيوتر - سيستمهاي كامپيوتري        

13-مديريت - امور اداري                   

14-فناوري اطلاعات - اينترنت وشبكه هاي گسترده 

15-نرم افزار - برنامه سازي كامپيوتر

16-شبكه هاي كامپيوتري     

17-فناوري اطلاعات-خدمات الکترونيکي شهر 
      

 

1- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

2-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه 

3-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                        

4-مهندسي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات                 

5-مهندسي فناوري اطلاعات تجارت الكترونيك             

6-مهندسي فناوري اطلاعات برنامه نويسي تحت وب          

7-مهندسي فناوري اطلاعات طراحي صفحات وب       

8-مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي             

9- مهندسي فناوري اطلاعات-خدمات رايانه اي در شهرداري        

10-مهندسي فناوري شبکه هاي کامپيوتري

11- مهندسي فناوري اطلاعات امنيت اطلاعات  
    

 

 

 

رشته های اجراشده پودمانی مرکز

کاردانی

کارشناسی

1-سخت افزار كامپيوتر     

2-نرم افزار كامپيوتر

3-اينترنت وشبكه هاي گسترده

4-برنامه سازي كامپيوتر     

5-شبكه هاي كامپيوتري   

6-مونتاژ وتعميرسيستم هاي سخت افزار

 

1-مهندسي تكنولوژي فناوري اطلاعات                                       

2-مهندسي تكنولوژي الكترونيك                                            

3-مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه 

4-مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي                                        

5-مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري                                                               

 

 

 
 
 

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی